Black Friday Sale: our plans with 50% OFF for first 100 users
See offers
We are a Ukrainian company. We stand with our colleagues, friends, family, and with all people of Ukraine. Learn more
BACK TO GETPROSPECT

Khatoco - Tổng công ty Khánh Việt

Email address and contacts

Khatoco - Tổng công ty Khánh Việt company description

Tổng công ty Khánh Việt (Khatoco) là doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa, thành lập ngày 04/10/1983. Từ xuất phát điểm là một công ty kinh doanh thuốc lá, qua 37 năm xây dựng và phát triển, đến nay Khatoco trở thành doanh nghiệp trong Top 200 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Khatoco hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - công ty con với 22 đơn vị thành viên, hoạt động trên các lĩnh vực: Công nghiệp thuốc lá, dịch vụ du lịch, công nghiệp may - thời trang, công nghiệp in - bao bì, công nghiệp chăn nuôi - thuộc da, kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp và bất động sản. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm và đảm bảo đời sống cho trên 4 ngàn lao động, Khatoco thể hiện trách nhiệm xã hội của mình không chỉ bằng các hoạt động từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo tại địa phương và trên phạm vi cả nước, mà còn thể hiện ở các hoạt động khuyến học, khuyến tài như chương trình trao học bổng, xây nhà trẻ, xây trường học…Khatoco coi những đóng góp, sẻ chia cho lợi ích chung của cộng đồng là sự hưng thịnh và phát triển bền vững cho chính mình.

Key Employees

?
************
Merchandise Manager
Find Email
N
Ngan vu
Import Export Coordinator
L
Le Trong Quyen
Mechanical Technician
K
Kiều Hương
Marketing Executive
H
Huynh Tuan Anh
IT Manager
S
Steve Doan
Management Accountant
Sign up to open these and 5 more emails in Khatoco - Tổng công ty Khánh Việt
Message error line

Khatoco - Tổng công ty Khánh Việt competitors and alternatives

Thepavilion
Tobacco
11 employees
Tabacariareal
Tobacco
9 employees
Cantinazaccagnini
Tobacco
7 employees
Venuevapors
Tobacco
2 employees
Vinbro
Tobacco
1 employees
View all competitors

Recently updated team members of Khatoco - Tổng công ty Khánh Việt

H
Huynh Tuan Anh
IT Manager
S
Steve Doan
Management Accountant
K
Kiều Hương
Marketing Executive
L
Le Trong Quyen
Mechanical Technician
N
Ngan vu
Import Export Coordinator
N
Ngoc Pham
Merchandise Manager
View all employees

GetProspect Email Finder

Retrieve thousands of email addresses in single click without leaving your current tab. Download for free now!

50 Free emails every month

Add to Chrome

800+ reviews 90,000+ users

Try email finder for Free and reach your ideal customer